ARCHITECT

ออกแบบตกแต่งร้านยา-คลินิก-โรงพยาบาล-bluework-ออกแบบระบบ

งานออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรม

Architect

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ งานออกแบบและก่อสร้างอาคาร รวมถึงงานระบบทั้งหมด พร้อมเซนต์รับรองแบบโดยทีมวิศวกรและสถาปนิกทั้งหมด สำหรับขออนุญาตก่อสร้าง ด้วยประสบการณ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศ