ARCHITECT

ออกแบบตกแต่งร้านยา-คลินิก-โรงพยาบาล-bluework-ออกแบบระบบ

งานออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรม

Architect detail

ออกแบบตกแต่งภายใน หรือภายนอก การใช้พื้นที่อาคาร ต้องตรวจเช็คโครงสร้าง ระบบต่างๆ ก่อนออกแบบตกแต่งร้าน เพื่อความปลอดภัย ปรับเปลี่ยน เพื่อให้ใช้งานได้ และเหมาะสมกับการใช้งาน ตามการออกแบบ