INTERIOR

ออกแบบตกแต่งร้านยา-คลินิก-โรงพยาบาล-bluework-ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งงานระบบภายใน

Interior design

งานออกแบบพร้อมตกแต่งทางสถาปัตยกรรม นำเสนองานปรับปรุงภายในอาคาร ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาลทั่วประเทศ ให้บริการโดยทีมสถาปนิกดูแลงานระบบ สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในอาคาร